Dlaczego warto zostać naszym członkiem?

Tylko występując wspólnie, przedsiębiorstwa mogą skutecznie reprezentować swoje stanowiska. Występowanie w ramach Federacji zapewnia, że głos przedsiębiorców będzie wysłuchany zarówno na szczeblu administracji państwowej, Parlamentu RP i UE. Federacja daje realną możliwość wpływania na otoczenie firmy i przyczynienia się do rozwoju całego sektora suplementów.

Członkami Federacji mogą być pracodawcy działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, których przedmiot działalności obejmuje produkcję, przetwórstwo, dystrybucję lub promocję suplementów, lub należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), wśród członków której znajdują się producenci lub dystrybutorzy suplementów, w tym działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej izby gospodarcze, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia pracodawców, które wśród swoich celów statutowych posiadają sprawy związane ze wspieraniem sektora produkcji, przetwórstwa lub dystrybucji suplementów, o ile podmioty te same posiadają status pracodawcy.

Federacja tworzona przez przedsiębiorców, na co dzień rywalizujących na dynamicznie rozwijającym się rynku suplementów pokazuje, że wyłącznie współpraca całego sektora daje realne możliwości współpracy z administracją rządową, samorządową i parlamentem.

Federacja stwarza unikatową platformę do współpracy pomiędzy firmami, możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów, stanowi o sile i doskonałym merytorycznym przygotowaniu całej branży suplementów.

Nasz głos słyszany jest zarówno na forum odpowiednich resortów jak i Parlamentu RP oraz mediów. Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców jest postrzegana przez administrację państwową i parlamentarzystów jako kompetentny i wiarygodny partner, twardo broniący interesów polskiego przemysłu suplementów.

Zapraszamy do wspólnego działania.

 

Jak zostać członkiem?

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Federacji na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Deklaracja przystąpienia, do pobrania:

files/DEKLARACJA-przystpienia-do-Federacji-Suplementw.pdf

 

Członkowie Federacji:

  1. uczestniczą w pracach Federacji i jej organów, zgłaszają wnioski dotyczące działalności Federacji, w tym poprzez prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia;
  2. korzystają ze wsparcia Federacji we wszystkich sprawach objętych niniejszym Statutem; mają prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących Federacji;