O Federacji

Federacja jest organizacją pracodawców – związkiem pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.).

Federacja posiada osobowość prawną poprzez uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII KRS pod numerem 0000612318.

Federacja jako przedsiębiorca rejestrowy jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych.

Federacja jako organizacja pracodawców z mocy Ustawy, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów branży suplementów.

Federacja z mocy Ustawy, ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców.

Federacja z mocy Ustawy ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców.

Pobierz Statut:

files/STATUT-Federacji-Suplementw---t.j.-10.09.2016.pdf