Informacje ogólne

 

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców” zwaną dalej „Federacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.

Naszym celem jest ochrona praw i reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów na szczeblu ogólnokrajowym i arenie między narodowej, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Podejmujemy metodami prawnie dozwolonymi działania zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa w zakresie interesów zrzeszonych w Federacji pracodawców i mającym związek z gospodarką suplementową w Polsce i Unii Europejskiej.

Podejmujemy działania wpływające na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej gospodarki suplementowej.

Federacja została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora suplementów, jednej z najlepiej rozwijającej się gałęzi polskiej i światowej gospodarki.