Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców” zwaną dalej „Federacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.

Naszym celem jest ochrona praw i reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów na szczeblu ogólnokrajowym i arenie między narodowej, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Federacja jest organizacją pracodawców – związkiem pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.).

Federacja posiada osobowość prawną poprzez uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII KRS pod numerem 0000612318.

Federacja jako przedsiębiorca rejestrowy jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych.